ช่องทางสำคัญลำดับแรกหลังจากได้แนวคิดในการสร้างธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok

บุหรี่ไฟฟ้า Smok

การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมักเป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาตำแหน่งของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ถือเป็นวิธีที่สามารถพัฒนาความคิดที่ดีเกี่ยวกับ “ส่วนแบ่งการตลาด” ที่ต้องการ ดังนั้นจึงเป็นช่องที่มีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาคู่กันเป็นลำดับแรกหลังจากได้แนวคิดในการสร้างธุรกิจ

วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok

การค้นหาว่าใครเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะสามารถนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีขึ้น โดยมีการวางกลยุทธ์การขายหรือวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเจ้าของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok นิยมวิเคราะห์ตามขั้นตอนของการวิเคราะห์ STP Marketing 

ขั้นตอนของของการวิเคราะห์ STP Marketing

STP คือเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ประกอบด้วย Segmentation Targeting และ Positioning หรือ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การจัดตำแหน่งสินค้า โดยหน้าที่ของ STP คือการกำหนดเป้าหมาย จัดทิศทาง และ วางแผนกลยุทธ์สำหรับการสร้างและสื่อสาร ‘จุดขาย’ ของสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักมากที่สุด โดยสามารถแบ่งหัวข้อย่อยของการทำ STP ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 S=Segmentation 

คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นการดูว่าจากตลาดรวมทั้งหมดมีส่วนไหนของตลาดที่สร้างยอดขายหรือสร้างกำไรให้กับธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok เป็นพิเศษหรือมีส่วนไหนที่ทำให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ขาดทุนเป็นพิเศษหรือเปล่า เพื่อมองส่วนตลาดที่เราต้องการเข้าไปขายได้ตรงมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 T=Target 

คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target market) เลือกกลุ่มลูกค้าที่ได้แบ่งส่วนตลาดไว้แล้วอีกทีหนึ่ง เพื่อกรองออกมาว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับคนกลุ่มไหนในตลาดที่แบ่งส่วนไว้แล้ว ซึ่งเป็นการดูข้อมูลจาก Segmentation แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดและศักยภาพในการเติบโตมากที่สุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาต้องเหมาะกับสินค้าและธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 P=Positioning 

คือ การวางตำแหน่งสินค้าคือการสร้างจุดขาย (Unique Selling Point) ให้กับสินค้า และการวางตำแหน่งสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้สินค้าขายดีเพราะมีช่องทางที่ถูกต้อง ราคาที่เหมาะสม ซึ่งจุดขายนี้ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักและต้องมีวิธีการนำเสนอที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายขของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากรู้ว่ากลุ่มลูกค้าชอบสินค้าปประเภทไหน และมีความสามารถในการจ่ายมากน้อยเท่าใด สิ่งต่อไปก็คือการสร้างตำแหน่งสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด